Rechtsgebieden

Sociaal zekerheidsrecht

Adviseren en procederen op het gebied van de sociale zekerheid in brede zin:

  • Uitkeringen:  ww, wia, zw, wajong, zorgverzekeringswet;
  • Voorzieningen: wmo, pgb, wlz.

 

Arbeidsrecht

Dienstverlening  zowel aan werknemers als werkgevers bij arbeidsconflicten,  beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, het voeren van ontbindingsprocedures, het voeren van procedures over niet nakoming van de zorgplicht door de werkgever, het voeren van ontslagprocedures via UWV Werkbedrijf.

 

Ambtenarenrecht

Hoewel de rechten en plichten van (rijks)ambtenaren op het gebied van sociale zekerheid en arbeid de afgelopen jaren op vele vlakken zijn gelijkgesteld met de private arbeidsmarkt, kent het ambtenarenrecht nog vele eigen (aanvullende) regels die een andere en eigen benadering vereisen. Ambtenaren hebben nog altijd een ¨ambtelijke aanstelling¨ en hiervoor gelden andere regels bij ontslag, re-integratie, ziekte enz..

 

Onderwijs

Hoewel ook hiervoor geldt dat de rechten en plichten op het gebied van sociale zekerheid en arbeid grotendeels zijn gelijkgesteld, kent ook het onderwijs – ook nog op alle niveaus – eigen (aanvullende) regels die een andere en eigen benadering vereisen.

 

Re-integratie/Wet verbetering Poortwachter

Iedere werknemer, privaat of publiek, krijgt te maken met re-integratie als hij door ziekte/arbeidsongeschiktheid niet langer, tijdelijk dan wel blijvend, zijn werkzaamheden kan verrichten.

 

Iedere werkgever krijgt te maken met re-integratieverplichtingen bij langdurige ziekte van zijn werknemer en kan te maken krijgen met een loondoorbetalingsverplichting na twee jaar arbeidsongeschiktheid, de zogenaamde loonsanctie.

 

Deze wet-en regelgeving is onder gebracht in de Wet verbetering poortwachter. De uitvoering van deze wet leidt niet zelden tot ernstige problemen voor zowel werkgever als werknemer en ook regelmatig tot conflicten. Tijdige en juiste begeleiding en advisering in het Poortwachterstraject kan zowel voor werkgever als werknemer problemen voorkomen, zoals het voorkomen van een loonsanctie en het tijdig vaststellen van de re-integratiemogelijkheden van de werknemer.